No video

OX_ZUNG (MAMAAAA BOY) TikToks Compilation

čas přidán 13. 05. 2023

Komentáře

 • When he did the glass hack i saw the MAMAH in the back hit him with the shoe. I laughed hard🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😅😅

 • The last one is tooo much funny😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • Lol😂😂😂😂😂😂😂😂

 • you are so big still you are funny and always say mamaaaaaa 😝😝😝😝😝😝🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂 lol

 • ☺☺☺😊😊

 • Why is Mama TikTok so cringe?

 • Hahahahah 😂😅

 • شي مضحك

 • HAHAHA

 • Love video ❤😂

 • 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

 • 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😊😂😊😂😂❤❤❤😊❤😊❤😊❤😊❤❤❤❤❤❤

 • 😊😊😊😊😊😊😊❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 • Hahaha

 • mAma?!

 • Hi mama 😊

 • Mamaaaaaaaaaah

 • 하하하하하하

 • B̶r̶o̶ t̶h̶e̶y̶ m̶a̶k̶e̶ m̶e̶ l̶a̶u̶g̶h̶ s̶o̶ f̶l̶i̶p̶p̶i̶n̶g̶ h̶a̶r̶d̶

 • Opa video ppelzz

 • Hi i live. In. Sri. Lanka. Kohomada

 • Broo

 • You say mama mama egain

 • 2:44 bros making glue

  • jk thats probably not glue cus i have no idea what hes making

 • Love SUBWAY

 • Ez

 • Hi looper LOL

 • Nokia

 • الوان 106

 • ᴛʜɪ𝑠 dude makes 𝚖𝚎 ᥣׁׅ֪⁠ɑׁׅ⁠υׁׅ⁠ᧁׁhׁׅ֮ ׅ꯱ᨵׁׅׅ hׁׅ֮⁠ɑׁׅ⁠ꭈׁׅ⁠ժׁׅ⁠݊

 • 🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖